skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Predstavljanje projekta – “Invertarizacija ihtiofaune u rijeci Buni”

Omladinski klub Novi Val najavljuje projekat “Invertarizacija ihtiofaune u rijeci Buni”, gdje je cilj projekta izvršiti invertarizaciju odnosno stanje populacija riba.

Ovim projektom želi se uticati na zaštitu ihtiofaune u Bosni i Hercegovini sa posebnim akcentom na vrstu mekousna pastrmka – Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus (Haeckel, 1852) koja se nalazi u Buni, a prema IUCN crvenoj listi označena je kao kritično ugrožena vrsta.

Mekousna pastrmka trenutno je na IUCN crvenoj listi označena kao kritično ugrožena vrsta. U Buni je endemična vrsta koja je tipičan predstavnik porodice Salmonidae.

Mekousna pastrmka naseljava predjele koje karakterizira hladna, bistra i čista voda bogata kisikom i slabih temperaturnih varijacija. Zbog ilegalnog ribolova, kao i abiotičih i biotičkih faktora ova vrsta je postala ugrožena.

U ekologiji je najbolja metoda očuvanja vrsta je ex-situ zaštita, koja se želi uspostaviti ovim projektom. Ona uključuje očuvanje živih organizama izvan njihove ekološke niše. Ovom zaštitom vrsta se štiti od predatora i pritiska iz okoline.

Osim popisa ribljih vrsta u rijeci Buni, u sklopu projekta predviđene su radionice sa predstavnicima lokalnih institucija, nadležnih ministarstava, lokalnih zajednica, udruženja ribara, fly fishing asocijacija, kao i ostalih organizacija civilnog društva, koje će imati za cilj osnivanje koordinacionog tijela s ciljem očuvanja rijeke Bune i same realizacije projekta. Predviđene su i radionice za osnovne škole na području grada Mostara koje za cilj imaju upoznavanje djece s ekološkim temama i jačanje svijesti o zaštiti prirode.

Invertarizaciju riba u rijeci Buni izvršiti će biolozi sa Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru van.prof.dr. Sanel Riđanović i mr.sc Emina Lulić na ukupno 12 lokacija na području rijeke Bune.

Projekat je dio višegodišnje kampanje za zaštitu rijeka Jugoistočne Europe. Kampanju je pokrenula organizacija The Nature Conservancy (TNC), jedna od najznačajnijih svjetskih organizacija za zaštitu prirode, u suradnji s lokalnim partnerima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Zajedničkim radom žele se istaknuti i zaštititi jedinstvena riječna bogatstva naše regije čija važnost nadilazi granice pojedinih država. Njihovom zaštitom stvaraju se nove razvojene prilike i osigurava se dugotrajna dobrobit za ljude i prirodu.

 

Search