skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Četri žile kucavice

Dana 23.12.2021. godine u 12 sati u restoranu Bunski biser u Blagaju održana je promocija publikacije „Biodiverzitet Bune, Bunice, Bregave i Trebižata“. Publikacija je nastala u okviru projekta „Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat“ koji finasira fondacija Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

Projekat ima za cilj da se kroz kombinaciju naučnoistraživačkog rada i aktivnosti zagovaranja postigne dugoročna zaštita i održiva upotreba ovih pritoka Neretve.

Kroz projekat su angažovani stručnjaci koji su tokom 2020. godine proveli istraživanja nekoliko grupa organizama na ovom području (flora i vegetacija, ptice, briofite, vodozemci i gmizavci, leptiri, vodeni makrobeskičmenjaci, sisari), a rezultati istraživanja objedinjeni su u ovoj publikaciji koja će koristiti za zagovaračke i promotivne aktivnosti, a biće dostupna relevantnim institucijama, široj javnosti, stručnoj i naučnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, medijima, lokalnim zajednicima i drugim relevantnim akterima.

Search