skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

ZAPOČETA ISTRAŽIVANJA BIODIVERZITETA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Centar za životnu sredinu započeo je istraživanja flore i faune u slivovima pritoka Neretve: Bune, Bunice, Bregave i Trebižata s ciljem da se kroz kombinaciju naučnoistraživačkog rada i aktivnosti zagovaranja postigne dugoročna zaštita i održiva upotreba ovih rijeka, a za dobrobit lokalnih zajednica i šire javnosti.

„Glavni cilj terenskih istraživanja je prikupljanje podataka o prisustvu i rasprostranjenju endemskih, ugroženih i zaštićenih vrsta, kao i vrsta od međunarodnog značaja, ali i podataka o ugroženosti biodiverziteta. Rezultati istraživanja će doprinijeti kvalitetnijem planiranju i provođenju aktivnosti iz oblasti zaštite prirode, kao i pokretanju inicijative za zaštitu ovih pritoka Neretve. Smatramo da je važno da se sada fokusiramo na ove rijeke jer bi u suprotnom za nekoliko godina mogli izgubiti najvrednije riječne ekosisteme u Hercegovini, kako zbog hidroenergetskih projekata tako i zbog lošeg upravljanja prirodnim resursima“, rekla je Dragana Kovačić Jošić, koordinatorica projekta.

Popis flore i faune koji će se dobiti kroz istraživanja predstavlja jedna od prvih stručnih i metodološki pripremljenih istraživanja datih rijeka što će značajno doprinijeti poznavanju brojnosti i distribucije pojedinačnih vrsta na datom prostoru.

Preliminarni rezultati istraživanja pokazuju prisustvo većeg broja rijetkih i ugroženih vrsta, a treći nalaz morskog sokola (Falco eleonorae) u BiH, registrovan na lokalitetu Vitina, izdvaja se kao jedan od do sada najzanimljivijih nalaza.

Ova istraživanja se realizuju u okviru projekta «Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat, Bosna i Hercegovina“ koji finansira Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

„Ovo su prve aktivnosti koje Centar za životnu sredinu vodi u Hercegovini, a koje nisu podrška aktivnostima naših partnera, te nam je posebno drago što je u pitanju upravo ovakav projekat koji temeljno pristupa zaštiti četiri rijeke Hercegovine. Kroz tri godine koliko projekat traje, pokušaćemo prikupiti što više podataka o prirodnim vrijednostima ovog kraja, dati preporuke za održivo upravljanje i nadamo se pokrenuti i zaštitu određenih lokacija uz tokove Bune, Bunice, Bregave i Trebižata“, dodala je Dragana Kovačić Jošić. Rezultati svih istraživanja biće objavljeni i dostupni relevantnim institucijama, široj javnosti, medijima i lokalnim zajednicama. Osim toga, značajan fokus projekta je i na radu s lokalnim zajednicima i drugim učesnicima na podizanju svijesti o značaju zaštićenih područja. Najvažniji cilj projekta je pokretanje inicijative za zaštitu prema nadležnim institucijama, kao i izrada prijedloga za održivo upravljanje ovim rijekama.

Search