skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Što prije donijeti novi Plan upravljanja otpadom u HNK

Novim planom osigurati odvajanje otpada, reciklažu, smanjenje otpada na izvoru njegovog nastanka, edukaciju stanovništva…

Već gotovo pet godina javnost u Bosni i Hercegovini je itekako upoznata sa problemom deponije Uborak, sjeverno od Mostara.

Slika 1. Izvor – rtv herceg bosne

Stanovnici naselja oko navedenog odlagališta, nekoliko kilometara sjeverno od centra Hercegovine, traže zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak. Tvrde da su kapaciteti deponije već godinama popunjeni, ali su u više navrata iznijeli i optužbe da se tu, osim komunalnog, odlagao i medicinski, te životinjski otpad.

Rješenje za to vruće pitanje nije ni na vidiku, dok se još uvijek vodi pravna borba oko plana sanacije deponije.

Vrh ledenog brijega

Međutim, nevladin sektor, koji se već godinama bavi pitanjima zaštite prirodne sredine, ukazuje na činjenicu da je problem deponije Uborak, zapravo, samo posljedica šireg problema sa prikupljanjem, sortiranjem i na kraju deponiranjem otpada u cijelom Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK).

Ustvari, iz analize koju je sačinio Omladinski klub Novi val, sa sjedištem u poznatom Eko centru Blagaj, da se zaključiti da je taj problem samo vrh ledenog brijega kompletnog upravljanja otpadom u HNK.

Ukazujući, prije svega, na niz suštinskih problema – poput nepostojanja jedinstvenog, koordiniranog pristupa upravljanja otpadom ili recikliranja otpada – Omladinski klub Novi val je kroz projekat Eko Hub iznio niz konkretnih prijedloga za nadležne vlasti u HNK, kako bi se konačno počeo rješavati taj rastući problem u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Prije svega, odvajati otpad!

Naime, Omladinski klub Novi val sačinio je Analizu – komentare na prijedlog Plana upravljanja otpadom u HNK, za period od 2022. do 2027. godine.. Aktivisti ulažu napore da vlasti, što prije je to moguće, usvoje novi, revidirani Plan upravljanja otpadom.

Tako se aktivisti prije svega zalažu da se počne sa selektivnim prikupljanjem otpada. U spomenutoj Analizi, aktivisti podsjećaju da se i u samom Planu upravljanja otpadom HNK-a navodi kako ne postoji praksa odvajanja otpada na izvoru i odvojenog prikupljanja u HNK.

“Trenutni sistem upravljanja komunalnim otpadom ne podržava izdvajanje opasnog otpada iz preostalog komunalnog otpada na mjestu nastanka u domaćinstvima, te se zbog toga ovaj otpad i dalje odlaže zajedno sa komunalnim na lokalne odnosno regionalnu deponiju. Stare gume se pretežno odlažu na legalne i divlje deponije. Električni i elektronski otpad se odlaže zajedno sa komunalnim otpadom, ali se u posljednje vrijeme u nekim općinama/gradovima postavljaju kontejneri za ovu vrstu otpada”, stoji uz ostalo u tekstu Analize, podsjećajući na navode iz Plana upravljanja otpadom HNK-a.

Iz Novog vala podsjećaju na podatak da godišnja proizvodnja otpada od 345 kg po stanovniku ukazuje na potrebu za intenziviranim programima edukacije stanovništva o smanjenju otpada.

Preporuka je i usmjeravanje na mjere poput reciklaže i smanjenja upotrebe jednokratne plastike, po uzoru na model iz Ljubljane, tamošnjeg komunalnog preduzeća SNAGA, koja uz ostalo bilježi da se količina otpada za odlaganje smanjila za 59% u deset godina, a ukupna proizvodnja otpada smanjila se za 15%.

Loša infrastruktura

U Analizi – komentarima na Plan upravljanja otpadom Novi val je ukazao i na još jedan ključni problem: nedovoljnu infrastrukturu, odnosno kante i kontejnere, koji za sobom vuče niz posljedica.

Naime, u Analizi piše kako je na području HNK aktuelan izazov nedostatka selektivnog prikupljanja otpada, a koji ima ozbiljne posljedice po okoliš, održivost resursa, te utiče na cjelokupni plan upravljanja otpadom.

“Cilj odvojenog (selektivnog) prikupljanja otpada je ključan za smanjivanje količine otpada, te preopterećenost deponije, kao i sprječavanje povećavanog stvaranja ilegalnih deponija, a istovremeno potiče reciklažu kao komponentu savremenog upravljanja otpadom, kao i ponovnu upotrebu”, stoji u tekstu Analize.

Zato se u kontekstu rješenja nedostatka selekcije prikupljenog otpada predlaže infrastrukturni razvoj, pri čemu je ključna uspostava postupka odvajanja otpada na izvoru.

“Kante i kontejneri za selekciju otpada moraju biti pozicionirani na pravim mjestima, u skladu sa planom”, navode iz Novog vala.

Kao važan elemenat u borbi za smanjenje i selektiranje otpada na izvoru, iz Novog vala predlažu edukaciju stanovništva, odnosno provođenje kampanje edukacije u cilju uspješnog implementiranja selekcije prikupljenog otpada.

“Stanovništvo bi trebalo biti informirano o važnosti odvajanja otpada, odnosno znati kako i tačno se sprovodi postupak selekcije”, navode iz Novog vala.

U analizi stanja upravljanja otpadom u HNK aktivisti ukazuju i na problem nedostatka pretovarnih stanica. Nedostatak te infrastrukture, ukazuju, povećava troškove upravljanja otpadom, odnosno prevoz otpada do daljnjih destinacija povećava troškove vremena, goriva i radne snage.

“S ovim je smanjena i djelotvornost sistema upravljanja otpadom, a to dovodi do preopterećenja postojećih kapaciteta, kao i povećanje rizika od nastanka novih, kao i proširivanja postojećih ilegalnih odlagališta otpada”, upozoravaju iz ove nevladine organizacije.

Recikliranje – ključni element

Novi val u analizi navodi i da se recikliranje otpada nameće kao ključni element u održivosti upravljanja otpadom.

“Aktivno podržavamo principe integralnog upravljanja otpadom koji promovišu reciklažu kao ključnu komponentu u stvaranju ekološki odgovorne zajednice”, kazali su iz Novog vala.

U Analizi još dodaju kako Planom upravljanja otpadom predviđa izgradnja najmanje jednog reciklažnog dvorišta u svakoj od općina i gradova u HNK. Takođe, podsjećaju i kako je predviđeno da se reciklažnim dvorištima minimalno osigura odvojeno sakupljanje kabastog otpada, metala, elektronskog otpada i opasnih komponenti komunalnog otpada – kao što su baterije, lijekovi i ostale vrste otpada prema potrebi, tekstila i građevinskog otpada za fizička lica.

“Reciklažna dvorišta predstavljaju ključnu stavku pri planiranju infrastrukturalnih unapređenja za odvajanje i recikliranje različitih vrsta otpada”, sugeriraju iz Novog vala.

Otpadom upravljati na nivou HNK

U toj organizaciji podsjećaju kako se u Planu upravljanja otpadom u HNK konstatira da prikupljanje i odvoz otpada vrše javna komunalna preduzeća, te da je postojeća organizacija upravljanja komunalnim otpadom bazirana na principu jedna općina – jedan operator.

“Organizacija upravljanja komunalnim otpadom, koja se temelji na principu ‘jedna općina – jedan operator’ predstavlja izazov u sferi održivosti. U smislu unapređenja/poboljšanja trenutnog sistema prikupljanja i odvoza otpada, predlaže se razmatranje mogućnosti jedinstvenog i unaprijed razrađenog pristupa, s ciljem efikasnijeg upravljanja otpadom na nivou HNK”, predlažu iz Novog vala.

Ministar Emil Balavac: Pokrenut proces revizije Plana upravljanja otpadom

Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK Emil Balavac saopćio je da je Ministarstvo pokrenulo značajan proces revizije Plana upravljanja otpadom u HNK koji je prvobitno izrađen 2021. godine.

Naglašavajući potrebu za prilagođavanjem plana novim okolnostima, te usklađivanjem sa novom strategijom zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, ministar je istakao da će Ministarstvo uključiti u proces revizije različite interesne strane, uključujući jedinice lokalne samouprave, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i građane kantona.

“Ovaj inkluzivan pristup ima za cilj osigurati široku perspektivu i bolje odražavanje potreba zajednice u novom planu upravljanja otpadom koji treba biti realističan i provodiv”, naveli su iz ministrovog kabineta.

Ministar je najavio i saradnju sa drugim relevantnim ministarstvima, kako bi osigurali sveobuhvatan pristup problemu.

“Ministarstvo planira predstaviti konačni plan Vladi i Skupštini HNK u 3. i 4. kvartalu ove godine, s jasnim rokovima kako bi se osigurala pravovremena revizija i usvajanje plana. Ovaj proces ima za cilj unapređenje sistema upravljanja otpadom i usklađivanje sa najnovijim smjernicama i strategijama zaštite okoliša”, saopćeno je iz Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK.

Vlada i Skupština što prije da podrže revidirani Plan

Predsjednik Omladinskog kluba Novi Val, Adnan Đuliman, istakao je kako je za građane Hercegovačko-neretvanskog kantona važno da razumiju Plan upravljanja otpadom, kako bi se osiguralo očuvanje okoliša i unaprijedio kvalitet života u HNK.

Đuliman je podsjetio da planovi upravljanja otpadom imaju ključnu ulogu u očuvanju prirodnih resursa, smanjenju negativnih uticaja na okoliš, te promovisanju održivosti.

“Očekujemo da će Vlada i Skupština HNK podržati što skorije revidirani Plan upravljanja otpadom u HNK. Ovaj napor ne samo da će poboljšati ekološku održivost, već će također imati pozitivan uticaj na kvalitetu zraka, vode i tla, čime će se stvoriti zdravije okruženje za sve građane. Transparentnost i uključenost javnosti u proces donošenja odluka bit će od suštinskog značaja kako bi se osiguralo da plan odražava stvarne potrebe i interese lokalnog stanovništva”, naglasio je Đuliman.

Ovaj tekst čiji je autor Mirsad Behram je izrađen uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj članka je isključiva odgovornost Eko Hub Blagaj i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

Search